Leon ����������

����� ��� ����

���� �������� ������������ ������� �� ������ ������������, �� � �������. ��-������, ��������� ������ ������ �������� ����� ������� ���������� � �������������. ��-������, ������ ������ �������� ����� ������������ �� ����� ������������� �������. ���, ������������, ��������� ����� ��� ���� bonusb ��� �����������, ����� ����� ������������ �� �������������� �� 20 000 RUB ���������. ����� ����, ������, ��� ������� ��������� ���������� ����������� ���������, ������� �������������� ���������� ������ �� 500 RUB.

����� ��� �������������� � ����������
����� �� ������������� ���������� 20 000 RUB ���������
����� �� ��������� ������������ ��������500 RUB ������
����� ��� ����bonusb

����� ��������, ��� ����������� �� Leon �������� �� ����������� ���� ����� �� ����� ���������� �� �����: ������ �������� �����, �������� ��������� � �������� �������� � ��������� ������. ����� ����� ������, ��� ��������������� �������� ������������ � ������ �� �������������� ����� �������� ������.

�������� �� ������.

����� ��� ���� ��� ����������� �� 2022 ���

��������, �������� � ������� �� ��������� � ����������. �����������, �������� �� ����� ������ ����� � �������� 20 000 RUB ������� ������ ������. ������ �� ����� ����������� ������� ����� �� ������������, ������� ������� � ����������� ������. � ������ ������ ���������� ��������, ��� ��������� ������ � ��� ����� ���������, ���������� ������� �������� � ����� � ���������� ������.

�� ������� �������� ������� �� ������ � ��������� ��������������, ����������� ������ ��� ��������� ������, ����� ������� ����������� � ������������� ��������. � �����, ������� �� ������� ����� 15 �����, � ������������� ������� ��������� ���������� ���� ������� ��� ���������.

����� ��� ���� ��� ����������� ����������� ������ � ����� ������, ������� ����������� �� ����������� ����� �������� ������� �������� �� ��������������� ������ �������������. � �������� �������� ������� ����������� ��������� ��������� ����� � �������:

 • ���������� �������;
 • email;
 • ���� ��������;
 • ������������� �������� ������ ��� �����;
 • ������ ����������� ��������� (���� ����)� — ������ � ���� ���� � ����������� ����� ��� ���� bonusb ��� �����������, ������������� ����� �������������� �������.

������������ �������� � ��������� ������� (� ���������������) ������������� ������ �������� ������� ������� � ������� �� �������������������� � ����������� ������ ���-����.

������� ����

� ���������� ������ ����� ��������� ������������, �������� ������ �������� ����������. � ��������� ������ ���������� ���� ������������� ������� � ��������� �������� � ������� ��������. ����� ����������� ����������� ����� ���������� � ���������� ���� � �������������� �������.

������������� �������� �������� �������������� ������� ��� �����������, �������� ����������� ����������������. ��������� ������ � ������������ �������� ����� ������ ���������������� ������������, � ����� � ��� ��������� ��������� ����������� ������������ ������ ����� ��������.

��������� ����� ������� � ������� �������������, ��� ���� ���������� ������� ��������� ����/���� �������� �� ���� ��� ��������� �� ������������ �� ���������� (��� �������������).

�������� �������� �� ������ ������ ��������� ���� ��������� ���������������� ������. ��� ����� ������ ���������� ������������ � ������ ������� � ������������ � ���������� ��� ���� �������� ���������� ����� � ������� ������������.

����� ���������� ���� �������� ����� ����� ����������� �������� �� ��������������� ����, ������ ��� ���������� �������� � ���� ����� ������������� �� ������� ��������.

����� ��� ���� ��� ���������� �����: ��� ������������ �����

����, � �� ���� ����������� ��������, ����� ��� ������, ������������� ���������. ��� ������ ������? �������� ����� ������� ����� ������ � ������� � ��������� ��������� ������!

��� ���������� �����, �������� �� ������ ���������� ����� ����� ������� �� ����� �� 20 000 ���������� ������. ��� ��������� ����� � ���������������� ���������� ������ �����������:

 • ������� ����� ��� Leon ��� �����������;
 • ����������� ��������;
 • ������������ ����� �� �������� ����� (�� ����������� ����� �������� ���� � ��������� ���������� ���������);
 • ������ ������� �� ����� �� 500 ���������� ������ ����� ��������.

����� ���������� �� �������� ���� �������� ���������� ������ �� ����� � 1 000 ���������� ������.

������, ������� ���������� ����� ��� ���� �� ���������� ������, ����� ������������ ��� ���������� ���������� ���� ��� �� ����������, ��� � � live �����. ��� �������� �������� ����� �������, ���:

 • ������;
 • ������;
 • ������;
 • ���������.

������ ������ ����� ����������� ������ �� 1,70 � ����. ��������������� ������� ��������� � ������� 48 ����� � ������� ���������� ������� �� ������.

27.08.2022 �����

����� �������� �������� ������� ����� ���� ���. ���� ������ �����������, ����� �������� ����������� ������ ������� ��� ��� (�� ����� �� 500 RUB), �������������� ����������� �����, � ������������ ������ ������ �� 1 000 RUB.

���� ������ �������, ������ ������� ����� ���������� �� �������� ������. ��� ������, ��� ����� ���������� ���������� �������������� ������� ����������� ��������� �������.

����� ��� Leon �� ������: ��� �������� �����

� ��� �� ����������� � ���������� ����� � �������� ����������� ������. ��� ��� ���� ������� �����, ������������ ������ ����� ��� ���� bonusb � ������ �����������, ��������� ���� � ��������������� ��������� �� ������ ���������� � ����������� ��� ��������.

� �������, ������������ ������� ���������� ������� � ����� ��������, ����� ���� ������� �������������� �������� �� ����������� ������� ��������:

 • �������: �10;
 • �������: ��������� � (���) ��������;
 • �����������: �� 1,50 �� 3,00;
 • �����������: �� ����� 500 RUB;
 • ������������: 200 ����� � ������� ��������� ������.

���� �������� ������� ����������� �������� �������, �� ���������� �� ������� ����� ����� ���������� 10 ���. ��������, �������� 1 000 ������ � �������� ������ �� 10 000 ������, ����� ��������������� ������������ ������.

�������������, ��� ������� ��������� ���������� ��������� ��� �������� ���������� ���� ������, � � ����� ���� ��� ����������, ��� � ����������� ����. ����� ����� �������� �������, ������� ����� ����� ��� Leon ��� �����������, �� �������� ����� ��� ��� �������� ������, ��� � ��� ������� � ���������� ��������.

����� ���������, ��� ����� �������� �������������� ������ ������������ ����� ������������ �������������� ����� ��� ���, ����� ������� �� ����� �� 500 ���������� ������.

����� ��� ����: ��� ������� ����� �� ����������

����� ��������, ���������� � ������ ��������������� ������, ���������� ����� �����. ����������� ������ �������� ����� ����� ������ � ������ ��������. ���������� �������������� �� ���� �� ��������� ������:

 1. ���������������: VISA, MasterCard, ���.
 2. ������������������: QIWI, �Money (������.������), WebMoney.
 3. �������������� ��������: ���, ������, �������, Tele2.
 4. ���������� ����.

����������� ��������� ����� ������� ��� �� ��������, ��� � ����������. ������, ��� �������� �������� � ������������ �������� �� ���� ���������� � �������.

����� ��� �� Leon �� ������������� �����

���� ����������� �������� 20 �������� �������� ��������������, �� �� ��� ��� �� ������ ������� �������, ���������� ��������� ������ ������ ��������� ���������. ���? � ���� ��� ������� ����� ��� �� Leon �� ������������� ����� � ��������� ���������� ��������. ��� �������� �������� ��������� �������:

 1. ��������� ��������� �� Android (� ������������ ����� ��������) ��� iOS (����� App Store).
 2. ������������� ����������� ���� � �������.
 3. �������� �����������, �������� ����� ��� ���� bonusb � ����� ������ ���� ������������ � ��������� ����� �������.
 4. ��������� ������ ��������.

����� ���������� ������������ �������� ������� �������� ��������� ������� 500 ������� � ����� ������� �� ������ �������� ��������. �� ���� ���! ������� ��������� � �������������� �����, ���������� ������ ����� ����������� �� ������� ����. ��������� ������ ����� �� ����� ���������� �������, ������� � �������� �� ������ ���� ����, �� � ������� � ������ ��������� ��������!

����� ��� Leon: �����������

������ � ������������ ������������ ��������� �� ���� �� ����� ���� bonusb, ������ ����� ����� ����������� � ���� �������� ���������� ���������. ������, ��� ����������� �� ������� ������������� �� ���������� ������� �� ��������� � ��������������� ������������������.

�������������, ��� ������������� ��������� ���������� �������, �� ������� �������������� ���������������. ��������� �������� ������, ��������������� ������. � ����� ������� ������ ����� �������� ���� ����� ���������� ���������� �� ������.

��� ���� � ���, ��� ������ ����������� ������ �� ������ ������� (����� ��� ���� bonusb) ������ ���������� ����� ��� ���� �����, ��������� ����� �����������.