������� �� ����

����������� � ���� �����, ������������� Qiwi-�������� � ��������

������ �� ������

���������� ����������� ������ � ����������� � ��������� ������������ ��������. ������� ��������� � ����������� � ���� �����. ����� �������������� ������: ����������� � ����� ���� ������ � ����� 1������� .

��� ����������� � ���� ����� ��������� �� ������. �������� �� ����� ����� ������ ������������� � �������� �� ��� ����� �����:

��������� ��� ���� � ���� �� ������ ��������������������. ��� ����� ����������� ������ ������� � ������� ���������� ���, ��� ������ ����� �������������.

������� ��������� ������� ����

����� ������ ������������� � ���� ����� ���� ��� ��������, ��� ������� ������� ��� ������ ������ ������������� Qiwi �������� � ������� ��������, Qiwi, Contact.

�� ���� ����-������

���������� ONLINE

��������������� ������ ��������� ����� ������ ������� �������, ����� ��� ������, �����-���������, ������������, ������, ���������, ����������, ������ ��������, �����������, ������, ��� � ���������. �� � ����� �������� ���� � ������� �����, ������ ������������ ����� 500 ������.

���� �������� ������� �������� ����������, � ��� �� ����� �������� � ���� ��������, ���� ��������� �����, �� � 500 ������ ����� ����������.

� ������ �������� ��� ����� �������� �������, ��� ������ ������ ������ ������������� Qiwi-�������� (������� 231695). � �� �������� ���������� 50 ������, ������ ������� ����� ������ ���������.

02.07.2022 ������ �����

����� ������������� � ������ �������� �� ������� ������ ���: ���� ���������� ������������� � Qiwi ��������� ��� �� ����� 7494 � ������� id1234, ��� 1234 � ��������� ����� ������ ��������.�

����� ������ ��� �� 7494, � �������� ����������� ������ �������� �1�. ��������� ������ 4�. �������� � ����� �1� � ������� ��������� ����� �������� ������������.

���, ������������� ���������, ������ ����� ������ ������. ������� ����� �� ����. ���� �� ������ ����������. �������� ������� ������ ���������� � �������� � Qiwi. ������ ���������� �� ������� ���, ����� ����� �������� (��� ������� ���������� ������ ���������) � �������� ������ �� ���� �� ���� �����.

��� ���� ������ ����������. ����� ���� ��� � ������� � ����� ������� �������� (� ����� ������ ����� �� 100 ������, � ������� �� 1������� � ���� ������), �� ��� ������ �������� �������� ������� ������� ���������� ���. � �������� ��� ���� ��� �� ���� ���������, �������, �������, ����������� ����� ��������, ��� ��� � �������, ������ ���������� �� ��� Qiwi.

����: ����������� � ���� ����� ������ �� ���������, ��� ���������� ������. Qiwi ������� ��������������� � ������ ����� � � ������ ��, ������� ��������� � ���� �� �����, ��������� �����������. ������� ���� ������������ �� ���� (��������� �������� ������������ ������� ���� ���), �������� ������ ��, ������� ��������!

������ ��� ����� ��� ������� �� ���� ����:

  • ���� �� ������� ��� ��������
  • �������� � �� ����
  • ������� ���� ������
  • ���� ����
  • �������� �������������
  • �� ������� � �� ����